Groot onderhoud Elisabethpark

Werkgroep inrichtingsplan Elisabethpark

Beste bewoners van het Elisabethpark en omgeving. Zoals jullie weten gaat de wijk op de schop en flink ook. Omdat we het leefgenot van onze wijk willen behouden hebben wij een werkgroep opgericht zodat we met de gemeente in gesprek kunnen blijven en onze wensen kenbaar kunnen maken. Niet alleen onze wensen, maar ook die van u.

Via deze pagina willen wij jullie op de hoogte houden van de vorderingen en gesprek over dit groot onderhoud. Maar ook uw reactie stellen wij zeer op prijs. Deze kunt u kenbaar maken via het formulier onderaan deze pagina.

Op 11 mei werd er een inrichtingsplan gepresenteerd over de plannen van het onderhoud. Er waren vele reacties, zowel positief als negatief. Deze tekening kunt u downloaden via onderstaande knop.

Website Gemeente, pagina over het Elisabethpark

Informatie en Ontwerpkeuzes voor het Inrichtingsplan Elisabethpark

BRIEF 18-01-2024

Beste Bewoner van het Elisabethpark,

Gedurende de laatste half jaar heeft de Werkgroep onophoudelijk getracht om te blijven communiceren met de Gemeente over de ontwerpkeuzes voor het Inrichtingsplan.

Helaas moeten we vaststellen dat het Werkgroep niet is gelukt.

Een basale informatiestroom vanuit Gemeente is er niet, er wordt niet gebrainstormd om tot goede ontwerpkeuzes te komen, vragen worden niet inhoudelijk beantwoord.  Door het ontbreken van de antwoorden heeft Werkgroep geen zicht op de onderbouwing en kunnen wij ons standpunt niet heroverwegen.

Gemeente handhaaft gewoon de hoofdlijnen van haar eigen ’heilige’ plan en planning. Dit zonder rekening te houden met de noodzakelijke afstemming met alle Bewoners en/of de Werkgroep.

Als enig communicatiemiddel schrijft Werkgroep veel rapporten met ideeën en vragen.

Veel kernvragen worden door Gemeente niet beantwoord.

Voorbeelden: Wadi’s verslechteren de ’benatting van de Leeflaag’ door hellingen.

Het afkoppelen van de Straatkolken en de HWA’s gaat leiden tot nog hogere grondwaterstand dat nu al meerdere malen tot in de watermeterputten van de woningen staat.

Het grondonderzoek heeft een veel te beperkte scope.

Er is geen informatie over de klimaat-eisen.

Vanwege bovenstaande situatie heeft de Werkgroep de laatste maanden nauwelijks nieuwe informatie met de honderd Bewoners kunnen communiceren.

Met onderstaand bericht willen we Bewoners informeren over de ontwerpkeuzes die momenteel vanuit de Werkgroep bij de Gemeente ter tafel liggen.

We willen Bewoners vragen om onderstaande informatie goed te lezen en uw mening hierover te vormen.

Binnenkort zal de Werkgroep een overleg hebben met de Wethouder en de Projectleiding Inrichtingsplan. Om goed te weten wat er daadwerkelijk bij de Bewoners leeft en dit nogmaals tijdens het komend overleg met Gemeente kenbaar te maken, hebben wij onderstaande enquête opgesteld. De enquête is u via e mail toegestuurd, of aan huis overhandigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze enquête in te vullen.

Indien u nog vragen heeft of uitleg wilt hebben, kunt u ons daarover een email sturen, of contact opnemen met Kees Fransen (0643.020.496).

Binnenkort zal een vertegenwoordiger van de Werkgroep (Walter Oomen of Kees Fransen) bij u aanbellen om deze ingevulde enquête bij u te komen ophalen.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Inrichtingsplan Elisabethpark

Walter Oomen, Johannes Fransen, Peter de Groot, Kees Fransen

Download de brief en enquête

Eerste overleg Gemeente-Werkgroep op 20 juni

Verslag gesprek

Hoeven, 25 juni 2023
Beste Bewoner van het Elisabethpark,

Op 20 juni heeft de Bewoners-Werkgroep (Walter, Johannes, Marcel en Kees) een eerste overleg gehouden met Albert Verkooijen van Gemeente Halderberge over het concept Inrichtingsplan Elisabethpark.

Albert is civieltechnisch ingenieur, werkt al lang bij de gemeente en gaf leiding aan meerdere inrichtingsprojecten, zoals Zouavenlaan in onze gemeente.

Albert is nu verantwoordelijk voor de projectleiding, zowel voor het ontwerp als voor de uitvoering, van het Inrichtingsplan Elisabethpark. Hij is tijdens de ontwerpfase en de uitvoeringsfase het aanspreekpunt voor de Bewoners Elisabethpark.

Albert geeft aan dat hij content is dat er in Elisabethpark een Bewoners-Werkgroep is. Daarmee kan er met zoveel mogelijk Bewoners worden gecommuniceerd en ontstaat er een goede interactie tussen Werkgroep en Gemeente over de zorgen en inbreng van Bewoners over het Inrichtingsplan. Samen met de Werkgroep wil Albert op deze wijze komen tot goed gedragen ontwerpkeuzes.

Albert geeft aan dat het ontwerp van het Inrichtingsplan over circa vijf maanden volledig afgerond dient te zijn. Albert gaat een fasering opstellen voor tussendata waarop de diverse ontwerpwerkzaamheden gereed dienen te zijn.

Om de nodige voortgang te maken in de ontwerpplanning, wordt de Werkgroep verzocht om haar concept lijst met ontwerpkeuzes per 7 juli in te brengen bij de Gemeente.

Een volgend overleg met de Gemeente staat op 15 augustus op de agenda.

Met vriendelijke groet, 
Bewoners-Werkgroep
Walter Oomen, Johannes Fransen, Marcel van Est, Kees Fransen

Concept Inbrenglijst Werkgroep 25 juni

Met de inbreng van vooralsnog een dertigtal bewoners heeft de Werkgroep onderstaande concept Inbrenglijst opgesteld. Op 7 juli wordt de aangepaste concept Inbrenglijst overhandigd aan de Gemeente.

De Werkgroep gaat zich inzetten om nog meer Bewoners te betrekken bij de te maken ontwerpkeuzes. Zij gaat dit weekend aan alle honderd Bewoners huis aan huis aanbellen om deze lijst te overhandigen en de bewoner uitdrukkelijk te verzoeken om hierop voor of op 30 juni te reageren.

Daarna wordt de inbreng van de Bewoners door de Werkgroep verwerkt en wordt er zo nodig nagevraagd bij de indieners over onduidelijkheden.

Werkgroep verzoekt alle bewoners om hun mening, opmerking en suggesties op de onderstaande punten te geven.

Wadi’s:

1. Gemeente wil alle straatkolken verwijderen. Het hemelwater van het Elisabethpark vloeit, via de flauwe hellingen van erfverhardingen en straten, naar de wadi’s. Dit water wordt zo veel mogelijk vastgehouden in de grond onder de wadi’s. Alleen bij uitzonderlijk grote regenval wordt het water via een overloop op het vuilwaterriool afgevoerd.
2. Gemeente geeft aan dat de Wadi’s een diepte krijgen van circa 60 tot 80 cm beneden het straatniveau. Na een grote regenbui staat het water nooit langer dan 24 tot maximaal 48 uur in de wadi’s.
3. Werkgroep geeft aan dat de huidige, grote en open grasvelden met hun lange zichtlijnen de belevingssfeer van het wonen in het Elisabethpark bepalen.
4. Bewoners schrijven ons: ”Ik woon hier al 40 jaar en vind het Elisabethpark een groene oase met een prettige, open en zijn naam van park eer aandoende woonomgeving”. “Als er op alle grasveldjes wadi’s komen, is er straks voor de kinderen geen speel/voetbal veldje meer, want je kunt niet leuk spelen als er geen vlak veld is, dit is juist het leuke in onze buurt”. ”Het lijkt me heel goed dat de bewoners alert zijn en er bovenop zitten”.
5. Werkgroep geeft aan dat de te maken ontwerp keuzes voor eventuele wadi’s, de verzorgde, rustige en groene park-uitstraling van de huidige grasvelden dient te verbeteren.
6. Kerngedachte van de Werkgroep: Geen wadi’s, tenzij de beleving van de groene grasvelden niet alleen na de aanleg, maar ook na vele jaren gebruik van de wadi’s, resulteren in een betere parksfeer dan nu. Het goed onderhouden van wadi’s dient niet onderschat te worden door de Gemeente.
7. Werkgroep is van mening dat de hierboven genoemde diepten van de wadi’s niet stroken met de rustige, verzorgde uitstraling van het park.
8. Mochten de wadi’s toch inpasbaar ontworpen kunnen worden, dan denkt de Werkgroep aan een volgende eindsituatie.

Een groot vlak grasveld met aan de buitenkanten flauwe grastaluds. Op het grasveld staan geen of hooguit enkele bomen.

Vanaf de straatrand en de andere buitenranden zijn er flauwe hellingen van max 5%, gevolgd door een grote vlakke bodem met een maximale wadi-diepte van 20 cm beneden straatniveau. Onder deze vlakke bodem wordt een grote filtratie constructie aangelegd.

Groen:

9. Gemeente wil de bestaande bomen behouden en extra bomen planten. Daarnaast worden er ook extra bosschages aangebracht, zowel op de grasvelden deels naast de wegen, als naast de parkeerplaatsen en tevens op de extra strook van ca 3,0m breed tussen de weg en de woningen Eli 12-58.
10. Werkgroep geeft aan dat de huidige bomen deels niet levensvatbaar zijn en deels, door hun flink uitwaaierende takken, de open park-structuur met zijn lange zichtlijnen verstoren. Zij wil slechts een klein aantal hoogstambomen met takken vanaf ca 2,5m boven straatniveau en een beperking van de hoogte van de bomen tot 6,0m.
11. Werkgroep is niet content met de ’boom-eilandjes’ die nu op veel kruisingen zijn ingepland. Deze eilandjes verkleinen het groenoppervlak en verstoren het verkeer. NB: Gemeente geeft nu aan dat zij deze eilandjes met boom wil laten vervallen.
12. Werkgroep wil geen bosschages en geen heggen op de grasvelden, om de open structuur van het park te handhaven. Dit is ook beter voor de sociale en de verkeers veiligheid en vermindert de kans op verrommeling.
13. Werkgroep wil de extra strook van 2,0m tot 3,0m breed tussen weg en woningen Eli 12-58 met zijn opritten en bosschages liefst laten vervallen. Deze strook verkleint het oppervlak van het park, verkleint de parkeermogelijkheid op de opritten vanwege de bosschages en beperkt de mogelijkheid voor Bewoners om in de toekomst een dubbele oprit te maken. De Werkgroep wil in de toekomst juist meer dubbele opritten om de parkeerdruk op de straat te verminderen.

Wegen:

14. Gemeente geeft aan dat de minimale breedte van de wegen in het Elisabethpark nu op 4,8m wordt aangehouden. De op het Inrichtingsplan aangegeven wegbreedten van 4,0m en 4,4m zijn ondertussen vervallen.
15. Werkgroep geeft aan dat de huidige 5,0m brede bestrating van de rondweg aan de smalle kant is. Vanwege de bochten in de weg wordt er nu soms met twee wielen op het gras geparkeerd. Ook in situaties zoals vuilniswagen, brandweerauto, inladen van verhuiswagen, inpakken caravan, puinbakken tbv verbouwen woning, is de huidige bestrating van 5,0m te smal. Werkgroep stelt voor om deze rondweg in de bochten met een bestrating breder dan 5,0m te ontwerpen. CROW: 5,8m breed is optimaal.
16. Werkgroep wil de weg-assen van de rondweg conform de zacht meanderende lijnen van de huidige wegen in het Elisabethpark ontwerpen. De rechte lijnen en strakke cirkels in het Inrichtingsplan verharden de uitstraling van het park
17. Werkgroep wil dat aan de buitenzijde van de rondweg, dus aan de kant waar de meeste woningen staan, kan worden geparkeerd. Aan de parkzijde van de weg komen de lantaarnpalen en worden ook de kliko’s weggezet.
18. De rondweg dient aan de buitenzijde te worden voorzien van een uitstapstrook van ca 0,8m breed. Het portier vraagt om een vrije breedte vanaf trottoirband van ca 1,0m. In plaats van een uitstapstrook zou een trottoir van ca 1,5m breed een goede verbetering kunnen geven. Werkgroep stelt voor om zowel de buitenzijde als de hoogte van de uitstap-strook of trottoir op de zelfde locatie als de huidige trottoirband nabij de erfgrens in te plannen.
19. Werkgroep wil geen 'eilandjes met een boom' op de kruispunten in deze rondweg.
20. Werkgroep wil in geen enkele weg op het Elisabethpark grasstenen in de bestrating. Voor fietsers, voetgangers, rollators en scootmobiel zijn grasstenen onveilig en onprettig. Grasstenen zijn niet fraai, geven een onrustig straatbeeld, ze vragen om extra onderhoud en leiden tot verrommeling.

Parkeren:

21. Gemeente geeft aan dat bijna alle woningen over een eigen parkeergelegenheid beschikken. Bij een parkeernorm van 1,8 voor deze wijk in Hoeven, betekent dit dat er nog maar 0,8 plaatsen per woning nodig zijn. Zij plant daarom een flink aantal extra parkeerlocaties in en wil het parkeren op de wegen minimaliseren.
22. Werkgroep wil dusdanig ontwerpen dat Bewoners en hun gasten in de toekomst net zoals momenteel, ook nabij hun woning kunnen parkeren.
23. Werkgroep geeft aan dat de parkeerdruk sinds 1970 flink is toegenomen en de prognoses geven aan dat het aantal auto’s per Woning ook in de toekomst blijft stijgen. Zij wil dat alle nu aanwezige openbare parkeermogelijkheden, inclusief de plaatsen op alle nu 5,0m brede straten, behouden blijven. Zij wil ook geen inkorting van straten. Daarnaast wil zij extra parkeermogelijkheden in verband met de groei van het auto bezit.
24. Werkgroep meent dat het aantal nieuwe parkeerlocaties zoals aangegeven in het Inrichtingsplan te gering in aantal zijn, ook qua locaties. Verder meent Werkgroep op de site van de Gemeente te lezen dat de parkeernorm in 2023 is vastgesteld op 2,1 + 0,3 = 2,4 parkeerplaatsen voor deze wijk in Hoeven.
25. Werkgroep ziet de locatie van de parkeermogelijkheden van Bewoners en hun gasten in deze volgorde: bij voorkeur parkeren op eigen erf (indien mogelijk op eigen erf van één naar twee parkeerplaatsen uitbreiden), vervolgens op openbare parkeerlocaties in de nabijheid van de woning, vervolgens in de 5,0m brede zijstraten en tenslotte aan de linkerzijde van de rondweg. Nooit met twee wielen op het grasveld parkeren.
26. Bijna alle woningen aan deze rondweg hebben nu één parkeerplaats op eigen terrein, soms twee. Door de komst van elektrische auto's, zullen gezinnen met twee auto's in de nabije toekomst een tweede parkeerplaats op eigen terrein willen aanleggen ivm de lagere kosten van privé-stroom. Werkgroep vraagt gemeente om zodanig te ontwerpen dat deze potentiële ontwikkeling soepel kan worden uitgevoerd.
27. Door het inplannen van extra parkeerlocaties bij Eli 26, Eli 42 en Eli 58, lijkt het realiseren van een tweede privé parkeerlocatie te worden belemmerd. Ook de extra strook langs de woningen Eli 12-58, lijkt deze privé parkeer uitbreidingen voor bijna al deze woningen te belemmeren.
28. De woningen Arnoutlaan 5-15 hebben nu geen parkeerlocatie nabij de voordeur. Werkgroep stelt voor om een parkeerstrook met een lengte van 42m te ontwerpen aan de linkerzijde van de rondweg naast de straatkant en langs de uitstapstrook (of langs het trottoir) nabij de erfgrens van Bovenstraat 50/52.

Stelling van de Werkgroep

29. De rust, de grote en open grasvelden, de lange zichtlijnen, de zacht meanderende lijnen van de wegen en het groen op de erfafscheidingen bepalen de huidige belevingssfeer van het wonen in het Elisabethpark.

De Bewoners wordt gevraagd om vóór 30 juni op bovenstaande 29 punten te reageren via deze website of een gesprek aan te vragen met een van de leden van werkgroep. Dit kunt u eveneens aangeven op de website of telefonisch aanvragen via Kees Fransen, tel 06-43020496.

Reageer op bovenstaande en/of vraag een gesprek

Via dit formulier kunt u reageren op de puntenlijst (aanvullen of verbeteren) als u dat nodig acht. Ook kunt u een gesprek aanvragen met een van de leden zodat deze de situatie waar u vragen over heeft met u kan bespreken.

Uw gegevens
Reageer op de puntenlijst: